Zasady zwrotu towaru

Warunki reklamacji sklepu internetowego www.parfens.pl

Integralna część warunków ogólnych,

„Zgodnie z § 7 ust. 6 lit. f) Ustawy nr. 102/2014 Zb. dotyczącej ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość albo umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa: „Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest: f) sprzedaż towaru, który po dostarczeniu, ze względu na jego charakter, może być nierozłącznie zmieszany z innym towarem.”

W związku z powyższym Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży (i) po otrzymaniu towaru (ii) a jednocześnie po zdjęciu /uszkodzeniu oryginalnego opakowania w takim stopniu, który umożliwia manipulowanie z zapachem, lub mógłby go nierozerwalnie zmieszać z innym towarem.

Konsumentowi przysługuje jednak prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przed otrzymaniem towaru.”

 1. Reklamacji podlegają wyłącznie towary, które zostały zakupione wyłącznie od sprzedającego i są własnością kupującego.
 2. W przypadku, gdy prawo własności nie przeszło jeszcze ze sprzedającego na kupującego, sprzedający jest zobowiązany do zaspokojenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty zgodnie z § 151a i nast. Kodeks cywilny.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument (osoba fizyczna, która nie działa w zakresie wlasnej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu) na wszystkie oferowane towary udzielana jest 24-miesięczna gwarancja, chyba że zaznaczono inaczej, a procedura jest zgodna z ustawą o ochronie konsumenta i Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument, postępowanie jest zgodne z przepisami Kodeksu Handlowego, a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeśli kupujący odbierze towar osobiście w dniu odbioru.
 4. Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad spowodowanych następującym użytkowaniem:
 6. wada powstała w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu z winy kupującego,
 7. niewłaściwego obchodzenia się z produktem w sposób inny niż podany w instrukcji obsługi,
 8. użytkowania towarów w warunkach, które swoja wilgotnością, wpływom chemicznym i mechanicznym nie są odpowiednie dla środowiska naturalnego zakupionego towaru,
 9. zaniedbania w pielęgnacji i konserwacji towaru,
 10. uszkodzenie towaru przez nadmierne obciążenie,
 11. używania towaru niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadami ogólnymi, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa lub innym naruszeniem warunków gwarancji.
 12. Wady spowodowane klęską żywiołową są również wyłączone z odpowiedzialności za wady.
 13. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy również normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem towaru. Dlatego krótsza żywotność produktu nie może być uważana za wadę i nie podlega reklamacji.
 1. Reklamowany towar należy wysłać na nasz adres: Nábrežie mládeže 568/79 949 01 Nitra - Chrenová, wymieniony poniżej, ale nie za pobraniem lub dostarczyć osobiście na adres kontaktowy. Towar musi być odpowiednio zapakowany, aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, dlatego zalecamy wysłanie towaru listem poleconym lub jako przesyłkę ubezpieczoną. Do towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktury) oraz dołączyć wypełniony Formularz Reklamacyjny. Reklamacje należy kierować wyłącznie pisemnie (pocztą) lub osobiście (nie e-mailem).
 1. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji i wystawia kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie. Za dzień doręczenia reklamacji uważa się dzień jej doręczenia sprzedawcy. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłane w formie pisemnej.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona później. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie 30 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i otrzyma zwrot pełnej kwoty za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
 1. Prawa kupującego przy składaniu reklamacji:
 2. w przypadku wady, którą można naprawić, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia, należycie i terminowo. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady. Kupujący może zamiast usunięcia wady (naprawy) żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, jeżeli sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub powagę wady,
 3. w przypadku wystąpienia nieodwracalnej wady, która uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie rzeczy do określonego celu, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy kupna (zwrot pieniędzy) lub zniżki od ceny,
 4. reklamację uważa się za załatwioną, jeżeli postępowanie reklamacyjne zakończy się dostarczeniem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny zakupu towaru, pisemnym wezwaniem do przejęcia świadczenia lub jego uzasadnionym odrzuceniem.
 5. Brak uszkodzeń towaru, ewent. integralność opakowania (zgodnie z instrukcją przy odbiorze towaru) należy sprawdzić przy odbiorze towaru, gdyż towar może ulec uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy kupującym rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika. Podpisując odbiór od kuriera, oświadczacie, że opakowanie jest nieuszkodzone.
 1. Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków handlowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia kupującego.
 2. Kontakt w sprawie rozpatrywania i przesyłania reklamacji: info@parfens.pl, +48 508 687 743
 3. W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia reklamacji, konsument ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym zgodnie z lokalną jurysdykcją inspekcji handlowej SOI dla regionu Nitra, z siedzibą pod adresem Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.